Điểm & Review

8.0 IELTS

Gia Linh

(L: 9, R: 8.5, W: 7.5)

"Em đã đạt được điểm số ngoài mong đợi! Giáo viên ở Englab siêu có tâm, Writing và Speaking sửa kỹ từng chút một. Kỹ năng Listening, Reading cũng không bao giờ sợ thiếu đề để làm. Từ một đứa viết essay không bao giờ đúng giờ, với các tips siêu hay trong Writing mà em còn dư thời gian để check lại các lỗi của mình trong bài. Điểm 10 cho chất lượng luôn ạ!"

Gia Linh

8.0 overall

Gia Linh

(L: 9, R: 8.5, W: 7.5)

"Em đã đạt được điểm số ngoài mong đợi! Giáo viên ở Englab siêu có tâm, Writing và Speaking sửa kỹ từng chút một. Kỹ năng Listening, Reading cũng không bao giờ sợ thiếu đề để làm. Từ một đứa viết essay không bao giờ đúng giờ, với các tips siêu hay trong Writing mà em còn dư thời gian để check lại các lỗi của mình trong bài. Điểm 10 cho chất lượng luôn ạ!"

Gia Linh

8.0 overall

Gia Linh

(L: 9, R: 8.5, W: 7.5)

"Em đã đạt được điểm số ngoài mong đợi! Giáo viên ở Englab siêu có tâm, Writing và Speaking sửa kỹ từng chút một. Kỹ năng Listening, Reading cũng không bao giờ sợ thiếu đề để làm. Từ một đứa viết essay không bao giờ đúng giờ, với các tips siêu hay trong Writing mà em còn dư thời gian để check lại các lỗi của mình trong bài. Điểm 10 cho chất lượng luôn ạ!"

Gia Linh

8.0 overall

Hồng Quân

(L, R: 8.5, W: 7.0; S: 7.5)

"Em cảm thấy thầy cô ở The English Lab thật sự rất đỉnh cao, đây là chỗ học tiếng Anh, học IELTS đầu tiên mà bọn em cảm thấy hài lòng từng chút một như ri! Chị Trang Nghe Đọc - Cô Vi Speaking - Anh Trí -Writing thực sự là những giáo viên rất giỏi! Cảm ơn The English Lab rất nhiều trong hai tháng vừa qua!"

Hồng Quân

8.0 overall

Hồng Quân

(L, R: 8.5, W: 7.0; S: 7.5)

"Em cảm thấy thầy cô ở The English Lab thật sự rất đỉnh cao, đây là chỗ học tiếng Anh, học IELTS đầu tiên mà bọn em cảm thấy hài lòng từng chút một như ri! Chị Trang Nghe Đọc - Cô Vi Speaking - Anh Trí -Writing thực sự là những giáo viên rất giỏi! Cảm ơn The English Lab rất nhiều trong hai tháng vừa qua!"

Hồng Quân

8.0 overall

Hồng Quân

(L, R: 8.5, W: 7.0; S: 7.5)

"Em cảm thấy thầy cô ở The English Lab thật sự rất đỉnh cao, đây là chỗ học tiếng Anh, học IELTS đầu tiên mà bọn em cảm thấy hài lòng từng chút một như ri! Chị Trang Nghe Đọc - Cô Vi Speaking - Anh Trí -Writing thực sự là những giáo viên rất giỏi! Cảm ơn The English Lab rất nhiều trong hai tháng vừa qua!"

Hồng Quân

8.0 overall

<

7.5 IELTS

Gia Linh

(L: 9, R: 8.5, W: 7.5)

"Em đã đạt được điểm số ngoài mong đợi! Giáo viên ở Englab siêu có tâm, Writing và Speaking sửa kỹ từng chút một. Kỹ năng Listening, Reading cũng không bao giờ sợ thiếu đề để làm. Từ một đứa viết essay không bao giờ đúng giờ, với các tips siêu hay trong Writing mà em còn dư thời gian để check lại các lỗi của mình trong bài. Điểm 10 cho chất lượng luôn ạ!"

Gia Linh

8.0 overall

Gia Linh

(L: 9, R: 8.5, W: 7.5)

"Em đã đạt được điểm số ngoài mong đợi! Giáo viên ở Englab siêu có tâm, Writing và Speaking sửa kỹ từng chút một. Kỹ năng Listening, Reading cũng không bao giờ sợ thiếu đề để làm. Từ một đứa viết essay không bao giờ đúng giờ, với các tips siêu hay trong Writing mà em còn dư thời gian để check lại các lỗi của mình trong bài. Điểm 10 cho chất lượng luôn ạ!"

Gia Linh

8.0 overall

Gia Linh

(L: 9, R: 8.5, W: 7.5)

"Em đã đạt được điểm số ngoài mong đợi! Giáo viên ở Englab siêu có tâm, Writing và Speaking sửa kỹ từng chút một. Kỹ năng Listening, Reading cũng không bao giờ sợ thiếu đề để làm. Từ một đứa viết essay không bao giờ đúng giờ, với các tips siêu hay trong Writing mà em còn dư thời gian để check lại các lỗi của mình trong bài. Điểm 10 cho chất lượng luôn ạ!"

Gia Linh

8.0 overall

Hồng Quân

(L, R: 8.5, W: 7.0; S: 7.5)

"Em cảm thấy thầy cô ở The English Lab thật sự rất đỉnh cao, đây là chỗ học tiếng Anh, học IELTS đầu tiên mà bọn em cảm thấy hài lòng từng chút một như ri! Chị Trang Nghe Đọc - Cô Vi Speaking - Anh Trí -Writing thực sự là những giáo viên rất giỏi! Cảm ơn The English Lab rất nhiều trong hai tháng vừa qua!"

Hồng Quân

8.0 overall

Hồng Quân

(L, R: 8.5, W: 7.0; S: 7.5)

"Em cảm thấy thầy cô ở The English Lab thật sự rất đỉnh cao, đây là chỗ học tiếng Anh, học IELTS đầu tiên mà bọn em cảm thấy hài lòng từng chút một như ri! Chị Trang Nghe Đọc - Cô Vi Speaking - Anh Trí -Writing thực sự là những giáo viên rất giỏi! Cảm ơn The English Lab rất nhiều trong hai tháng vừa qua!"

Hồng Quân

8.0 overall

Hồng Quân

(L, R: 8.5, W: 7.0; S: 7.5)

"Em cảm thấy thầy cô ở The English Lab thật sự rất đỉnh cao, đây là chỗ học tiếng Anh, học IELTS đầu tiên mà bọn em cảm thấy hài lòng từng chút một như ri! Chị Trang Nghe Đọc - Cô Vi Speaking - Anh Trí -Writing thực sự là những giáo viên rất giỏi! Cảm ơn The English Lab rất nhiều trong hai tháng vừa qua!"

Hồng Quân

8.0 overall

<

7.0 IELTS

Gia Linh

(L: 9, R: 8.5, W: 7.5)

"Em đã đạt được điểm số ngoài mong đợi! Giáo viên ở Englab siêu có tâm, Writing và Speaking sửa kỹ từng chút một. Kỹ năng Listening, Reading cũng không bao giờ sợ thiếu đề để làm. Từ một đứa viết essay không bao giờ đúng giờ, với các tips siêu hay trong Writing mà em còn dư thời gian để check lại các lỗi của mình trong bài. Điểm 10 cho chất lượng luôn ạ!"

Gia Linh

8.0 overall

Gia Linh

(L: 9, R: 8.5, W: 7.5)

"Em đã đạt được điểm số ngoài mong đợi! Giáo viên ở Englab siêu có tâm, Writing và Speaking sửa kỹ từng chút một. Kỹ năng Listening, Reading cũng không bao giờ sợ thiếu đề để làm. Từ một đứa viết essay không bao giờ đúng giờ, với các tips siêu hay trong Writing mà em còn dư thời gian để check lại các lỗi của mình trong bài. Điểm 10 cho chất lượng luôn ạ!"

Gia Linh

8.0 overall

Gia Linh

(L: 9, R: 8.5, W: 7.5)

"Em đã đạt được điểm số ngoài mong đợi! Giáo viên ở Englab siêu có tâm, Writing và Speaking sửa kỹ từng chút một. Kỹ năng Listening, Reading cũng không bao giờ sợ thiếu đề để làm. Từ một đứa viết essay không bao giờ đúng giờ, với các tips siêu hay trong Writing mà em còn dư thời gian để check lại các lỗi của mình trong bài. Điểm 10 cho chất lượng luôn ạ!"

Gia Linh

8.0 overall

Hồng Quân

(L, R: 8.5, W: 7.0; S: 7.5)

"Em cảm thấy thầy cô ở The English Lab thật sự rất đỉnh cao, đây là chỗ học tiếng Anh, học IELTS đầu tiên mà bọn em cảm thấy hài lòng từng chút một như ri! Chị Trang Nghe Đọc - Cô Vi Speaking - Anh Trí -Writing thực sự là những giáo viên rất giỏi! Cảm ơn The English Lab rất nhiều trong hai tháng vừa qua!"

Hồng Quân

8.0 overall

Hồng Quân

(L, R: 8.5, W: 7.0; S: 7.5)

"Em cảm thấy thầy cô ở The English Lab thật sự rất đỉnh cao, đây là chỗ học tiếng Anh, học IELTS đầu tiên mà bọn em cảm thấy hài lòng từng chút một như ri! Chị Trang Nghe Đọc - Cô Vi Speaking - Anh Trí -Writing thực sự là những giáo viên rất giỏi! Cảm ơn The English Lab rất nhiều trong hai tháng vừa qua!"

Hồng Quân

8.0 overall

Hồng Quân

(L, R: 8.5, W: 7.0; S: 7.5)

"Em cảm thấy thầy cô ở The English Lab thật sự rất đỉnh cao, đây là chỗ học tiếng Anh, học IELTS đầu tiên mà bọn em cảm thấy hài lòng từng chút một như ri! Chị Trang Nghe Đọc - Cô Vi Speaking - Anh Trí -Writing thực sự là những giáo viên rất giỏi! Cảm ơn The English Lab rất nhiều trong hai tháng vừa qua!"

Hồng Quân

8.0 overall

<

6.5 IELTS

Gia Linh

(L: 9, R: 8.5, W: 7.5)

"Em đã đạt được điểm số ngoài mong đợi! Giáo viên ở Englab siêu có tâm, Writing và Speaking sửa kỹ từng chút một. Kỹ năng Listening, Reading cũng không bao giờ sợ thiếu đề để làm. Từ một đứa viết essay không bao giờ đúng giờ, với các tips siêu hay trong Writing mà em còn dư thời gian để check lại các lỗi của mình trong bài. Điểm 10 cho chất lượng luôn ạ!"

Gia Linh

8.0 overall

Gia Linh

(L: 9, R: 8.5, W: 7.5)

"Em đã đạt được điểm số ngoài mong đợi! Giáo viên ở Englab siêu có tâm, Writing và Speaking sửa kỹ từng chút một. Kỹ năng Listening, Reading cũng không bao giờ sợ thiếu đề để làm. Từ một đứa viết essay không bao giờ đúng giờ, với các tips siêu hay trong Writing mà em còn dư thời gian để check lại các lỗi của mình trong bài. Điểm 10 cho chất lượng luôn ạ!"

Gia Linh

8.0 overall

Gia Linh

(L: 9, R: 8.5, W: 7.5)

"Em đã đạt được điểm số ngoài mong đợi! Giáo viên ở Englab siêu có tâm, Writing và Speaking sửa kỹ từng chút một. Kỹ năng Listening, Reading cũng không bao giờ sợ thiếu đề để làm. Từ một đứa viết essay không bao giờ đúng giờ, với các tips siêu hay trong Writing mà em còn dư thời gian để check lại các lỗi của mình trong bài. Điểm 10 cho chất lượng luôn ạ!"

Gia Linh

8.0 overall

Hồng Quân

(L, R: 8.5, W: 7.0; S: 7.5)

"Em cảm thấy thầy cô ở The English Lab thật sự rất đỉnh cao, đây là chỗ học tiếng Anh, học IELTS đầu tiên mà bọn em cảm thấy hài lòng từng chút một như ri! Chị Trang Nghe Đọc - Cô Vi Speaking - Anh Trí -Writing thực sự là những giáo viên rất giỏi! Cảm ơn The English Lab rất nhiều trong hai tháng vừa qua!"

Hồng Quân

8.0 overall

Hồng Quân

(L, R: 8.5, W: 7.0; S: 7.5)

"Em cảm thấy thầy cô ở The English Lab thật sự rất đỉnh cao, đây là chỗ học tiếng Anh, học IELTS đầu tiên mà bọn em cảm thấy hài lòng từng chút một như ri! Chị Trang Nghe Đọc - Cô Vi Speaking - Anh Trí -Writing thực sự là những giáo viên rất giỏi! Cảm ơn The English Lab rất nhiều trong hai tháng vừa qua!"

Hồng Quân

8.0 overall

Hồng Quân

(L, R: 8.5, W: 7.0; S: 7.5)

"Em cảm thấy thầy cô ở The English Lab thật sự rất đỉnh cao, đây là chỗ học tiếng Anh, học IELTS đầu tiên mà bọn em cảm thấy hài lòng từng chút một như ri! Chị Trang Nghe Đọc - Cô Vi Speaking - Anh Trí -Writing thực sự là những giáo viên rất giỏi! Cảm ơn The English Lab rất nhiều trong hai tháng vừa qua!"

Hồng Quân

8.0 overall

<